High quality food Prihlásenie | Registrácia | High quality food 0,00 EUR

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov



Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať v určitých prípadoch prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“). Ďalej nájdete ďalšie niektoré praktické informácie o obsahu Vašich práv.


Prístup k osobným údajom

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Tu môžete meniť základné informácie o Vašej osobe. Okrem toho nás za účelom riešenia prístupu k osobným údajom môžete kontaktovať na emailovej adrese info@hiq-food.com.

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

Máte v tejto súvislosti právo na prístup k týmto informáciám, týkajúcich sa vašich osobných údajov, za účelom zistenia:

* aké sú účely spracovania vašich osobných údajov;
* aké kategórie vašich osobných údajov sú predmetom spracúvania;
* kto sú príjemcami vašich osobných údajov;
* aká je doba, po ktorú budú vaše osobné údaje spracúvané, resp. aké sú kritéria jej určenia;
* informácií o existencii práva požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu;
* informácií o existencii práva podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov;
* informácií o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás;
* informácií o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.


Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ako aj právo na prípadné doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu a doplnenie osobných údajov môžete realizovať tak, že nás za týmto účelom kontaktujete na adrese info@hiq-food.com.


Právo na výmaz

Môžete žiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Právo na vymazanie údajov sa však nevzťahuje na údaje, ktoré musíme uchovávať v zmysle právnych predpisov, najmä v oblasti daní a účtovníctva), alebo na údaje ktoré potrebujeme za účelom uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti nim.

Právo na výmaz – pri rešpektovaní vyššie uvedených výnimiek - máte v týchto prípadoch:

a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané;

b. Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;

c. Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

d. Osobné údaje sú spracované nezákonne;

e. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis;

f. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania.


V prípade, ak: a) namietate správnosť vašich osobných údajov, máte právo na obmedzenie spracúvania, a to to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

b) sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a namiesto ich vymazania žiadate o obmedzenie spracúvania;

c) my už viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov;

d) namietate spracúvanie osobných údajov na účely ochrany nášho oprávneného záujmu, alebo oprávneného záujmu tretej osoby, vrátane profilovania, máte právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade, že dôjde k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania, s výnimkou uchovávania môžeme vaše osobné údaje spracúvať: i) len s Vašim súhlasom, alebo ii) na účel uplatnenia právneho nároku, iii) na ochranu osôb; alebo iv) z dôvodov verejného záujmu.


Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť, týkajúcu sa Účelov a právnych základov spracúvania). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť tak, že nás budete kontaktovať na emailovej adrese info@hiq-food.com.


Právo podať sťažnosť

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať príslušný návrh na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak prípadné pochybenia na našej strane, budete najprv riešiť s nami; urobíme všetko pre to, aby sme situáciu vyriešili k Vašej spokojnosti.

High quality food

Kto
sme?

Slovenský výrobca a distribútor vysokokvalitných surovín a potravín. Za vznikom značky HIQ - FOOD hľadajte vášeň pre zdravie a lásku k zdravým potravinám. Naším cieľom je prinášať vám plnohodnotnejšiu chuť a širší výber mlsiek s pozitívnym dopadom na vaše zdravie a novými zážitkami pre vaše chuťové poháriky. Usilujeme sa nasledovať nové výzvy smerujúce k inovatívnym chutiam, aby sme rozšírili vaše stravovacie obzory.

Prinášame na slovenský trh produkty, ktoré oslovili zákazníkov a stali sa výzvou pre ostatných výrobcov. Naše produkty pochádzajú len z európskych krajín, čo im dáva vysokú známku kvality. Nájdete ich v sieťach supermarketov, kde ich máte na dosah.

Čisto prírodné potraviny za adekvátne ceny obohatia (nielen) váš jedálniček